Helvegs Fond

Helvegs Fond er en erhvervsdrivende fond navngivet efter politikeren K. Helveg Petersen.

 

Formål:

Fondens formål er almennyttigt. Fondens formål er gennem sine aktiviteter at fremme ligeværd og ligeværdighed i alle livets forhold for medborgere med særlige behov.

Virke:

Fondens virke sker ved at formidle viden, information og løsningsmodeller i forhold til at realisere fondens formål. Fonden fremmer arbejdet for ligeværd og ligeværdighed gennem samarbejde og støtte til organisationer og enkeltpersoner, samt ved at etablere netværk og rådgivning.

Fonden støtter og iværksætter aktiviteter og investeringer af enhver art, som forbedrer mulighederne for ligeværd og ligeværdighed i alle livets forhold.

Fondens erhvervsaktiviteter kan bestå i at erhverve og drive herunder udleje beboelses- og erhvervsejendomme, hvis dette kan medvirke til realisation af formålet.

Helveg-Prisen

Helvegs Fond uddeler en pris til en person, der har gjort en særlig indsats omkring Ligeværds målgruppe.

Helveg-Prisen gives til kommende eller tidligere ambassadører for Foreningsfællesskabet Ligeværd. Fondens bestyrelse ønsker i særlig grad at uddeling af prisen åbner døre og skaber perspektiv på Foreningsfællesskabets og dets medlemmers virke.

 

Anbefalinger for god fondsledelse

Helvegs fond følger erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse.

Kommunikation

Fondens uddelingspolitik fremgår af hjemmesidn www.ligevaerd.dk Yderligere kommunikation om strategi og uddelingspolitik forestås i det daglige af fondens direktør, som er den siddende sekretariatschef i Foreningsfællesskabet Ligeværd

Fonden tager løbende stilling til den overordnede strategi og uddelingspolitik.

Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed

Bestyrelsen sammensættes således, så dens medlemmer i kraft af deres kompetencer kan dække og virke for fondens formål.

Den til enhver siddende bestyrelse supplerer sig med personer, der besidder de fornødne kompetencer i forhold til fondens strategi og arbejdsopgaver.

Bestyrelsens uafhængighed sikres gennem fondens vedtægter, således at maksimalt tre personer kan udpeges af fondens stifter, Landsforeningen Ligeværd.

Udpegningsperiode

Fonden fraviger anbefalingerne om at bestuyrelsens medlemmer udpeges for en forudbestemt periode. Hvert andet år tages bestyrelsesmedlemmernes fortsatte medlemsskab af bestyrelsen op til overvejelse.

Bestyrelsen kan med 5/7 flertal bestemme, at et medlem udtræder af bestyrelsen, hvis denne ikke længere skønnes at opfylde betingelserne.

Ledelsens vederlag

Der ydes ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

 

Fondsbestyrelsen består af:

Jørn Lehmann Petersen (Formand)

Conrad Andreasen (næstformand)

Erik Bo Sørensen

Bent Mikkelsen

Else Marie Markvorsen

Kirsten Fabian

Lars Pedersen

 

Henvendelse til fonden sker til fondens direktør.

Esben Kullberg

Vejlbjergvej 8a

8240 Risskov

esben@ligevaerd.dk

 

Design by mouseketeers