Vedtægter for Den Helhedsorienterede Indsats - DHI


 §1. Organisationens navn og hjemsted

Stk. 1. Organisationens navn er "Netværket for den helhedsorienterede indsats".

Stk. 2. Organisationens hjemsted er den by hvori sekretariatsfunktionen er hjemmehørende - (pt. Århus).

§2. Organisationens formål er:

Stk. 1. at styrke en helhedsorienteret indsats for unge med særlige behov i uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. at give de deltagende institutioner, organisationer og virksomheder optimale muligheder for at indgå i et konstruktivt samarbejde, hvor man drager nytte af hinandens erfaringer.

Stk. 3. at implementere og sprede resultater fra forskning og almen praksis.

Stk. 4. at støtte medlemmerne i tilrettelægning og gennemførelse af nye, udviklende aktiviteter for målgruppen, samt i opbygning og videreudvikling af lokale, tværsektoriale netværk.

§3. Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle organisationer, institutioner, virksomheder og foreninger, der arbejder inden for foreningens formål jfr. § 2., og som betaler det af generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Stk. 2. Begrundet anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen, der træffer endelig beslutning om optagelse på et bestyrelsesmøde seneste seks måneder efter modtagelse af anmodningen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem mister sit medlemskab såfremt medlemmet hverken har deltaget eller meldt afbud til tre på hinanden følgende netværksmøder. Forinden en sådan beslutning kan træffes, skal medlemmet på formandens foranstaltning med minimum to ugers varsel have mulighed for at fremsende en partsudtalelse. Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende meddeles medlemmet pr. anbefalet brev.

Stk. 4. Et medlem kan udtræde af Netværket-DHI med tre måneders varsel til udgangen af året. Dette skal ske skriftligt til sekretariatet.

Stk. 5. Bestyrelsen kan uden yderligere varsel ophæve et medlemskab, såfremt medlemmet måtte være i kontingentrestance efter at have modtaget opkrævning og en betalingspåmindelse.

§4. Bestyrelsesforhold

Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling vælger hvert år tre bestyrelsesmedlemmer blandt organisationens medlemmer for en periode på to år. På første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger disse seks medlemmer det syvende medlem for en periode på et år - dette medlem må ikke være medlem af organisationen. Endvidere vælger bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer foreningens formand for en etårig periode. I fald bestyrelsen ønsker at udpege det "syvende" medlem som formand for foreningen, skal der foreligge et skriftligt tilsagn fra vedkommende på første ordinære bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager organisationens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med organisationens formue og dennes forvaltning, at sikre organisationen den fornødne sekretariatsbistand samt at sikre føring af organisationens medlemsliste.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dog skal der afholdes mindst et møde i kvartalet.

Stk. 5. Det påhviler formanden at foranstalte udarbejdelse af dagsorden for bestyrelsesmødet. Dagsordenen skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest syv hverdage inden bestyrelsesmødet.

Stk. 6. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.


Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.

Stk. 8. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udsalgsgivende.

 

Stk. 9. Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden.


§5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed.

Stk. 2. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang.

Stk. 3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde af én af medlemmet udpeget repræsentant. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. DHI afholder sin årlige ordinære generalforsamling samtidig med Foreningsfællesskabet Ligeværds skolerforeningers generalforsamling/årsmøde i november.

Generalforsamlingen indvarsles pr. e-mail til foreningens medlemmer, og ved opslag på hjemmesiden, senest 15 dage før afholdelse.


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet af medlemmerne på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.


Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af

 

  • mål- og handlingsplan
  • kontingent for det kommende år med baggrund i budgetforslag

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for en toårig periode
7. Valg af bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollanten, for en etårig periode
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9. Eventuelt

 


Stk. 7. Med et varsel på 10 hverdage kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når et flertal i bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne måtte forlange det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, sammen med motiveret dagsorden, være udsendt senest en måned efter andragendets fremkomst.

§6. Regnskab og formue

Stk. 1. Organisationens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Stk. 2. Sekretariatet fører kassebog over organisationens indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.

Stk. 3. Regnskabet skal være revideret af den foreningsvalgte revision.

Stk. 4. Udover de til den daglige drift krævende midler skal organisationens midler være anbragt på betryggende vis i pengeinstitut.

Stk. 5. Offentlige tilskud og projektmidler skal indsættes på særskilt konto, for hvilken der føres særskilt regnskab. Disse midler kan kun anvendes til de ved bevillingen givne formål.

§7. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Organisationen forpligtes udadtil i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning ved formandens og den daglige leders underskrifter.

Stk. 2. formanden og netværkssekretæren har prokura til organisationens almindelige daglige drift. Formanden og netværkssekretæren kan ikke gøres personligt ansvarlige for dispositioner truffet under denne prokura.

Stk. 3. Medlemmerne har inden andel i organisationens formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for foreningens gæld eller underskud.

Stk. 4. Alene efter beslutning af generalforsamlingen kan organisationen påtage sig gældsforpligtelser eller erhverve væsentlige aktiver, herunder fast ejendom. Beslutningen herom kræver vedtagelse ved 2/3 af de afgivne stemmer.

§8. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer er vedtaget såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringen.

§9. Opløsning

Stk. 1. Beslutning om organisationens opløsning betragtes som vedtægtsændring, hvorfor en sådan beslutning er omfattet af de i §8 anførte vilkår.

Stk. 2. Organisationens opløsning skal godkendes på to af hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes indenfor maksimalt 6 uger.

Stk. 3. Ved organisationens opløsning påhviler det den afgående bestyrelse at anvende organisationens midler til støtte af offentlige projekter i overensstemmelse med foreningens formål jfr. §2.

Stk. 4. Bestyrelsens dispositioner jfr. §9 stk.2 skal være afsluttede senest tre måneder efter organisationens opløsning. Organisationens medlemmer skal senest fire måneder efter organisationens opløsning modtage et revideret regnskab herfor.


 

 

Design by mouseketeers