Vedtægter for Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov 

§ 1

Fondens navn er "Fonden B-U-S". (80- og Udviklingsfonden for borgere med

Særlige behov).

Fonden er stiftet af Bo- og UdviklingsSelskabet for borgere med særlige behov. Der er ikke tillagt stifteren særlige retligheder eller pligter i forbindelse med stiftelsen eller driften.

 

§2

Fondens hjemsted er Århus kommune.

Et flertal i bestyrelsen kan ændrefondens hjemsted, jf. § 8.

 

§3

Fondens formål er at fremme bolig- og arbejdsforholdene for borgere, som har

Særlige behov.

Dette sker på et ligeværdigt grundlag og baseret på arkitektoniske, miljømæssige,

funktionelle, økonomiske, beliggenhedsmæssige og sociale hensyn.

Fondens overordnede målsætning er at udvikle boformer, som inddrager de

forskellige interessenter på området i et samspil: Myndigheder, beboere,

organisationer, beboerrepræsentanter, lokalsamfund, byggeriets parter, finansielle institutioner og den almene boligsektor.

Det gøres ved at:

virke som en landsdækkende vejleder vedrørende de samlede boligbehov for

borgere med særlige behov

formidle viden og information om boligbehov og løsningsmodeller for

målgruppen

fremme samarbejdet mellem frivillige boliginformationskontorer

etablere vidensbaseret netværk og rådgivning

generere og udvikle viden om målgruppens særlige boligbehov ved fx at støtte,

styrke og samordne forskning pa området

påpege uhensigtsmæssigheder omkring lovgivning og administrativ sagsbehandling

fremme målgruppens ligeværdige integration i lokalsamfundene

 

Fonden har derudover til formål direkte eller indirekte at støtte og iværksætte

aktiviteter og foretage investeringer af enhver art, som forbedrer livskvaliteten for

ressourcesvage borgere, eller på anden måde fremmer formålet. Dette værende

direkte eller indirekte relateret til disse borgeres bolig- og arbejdsforhold og øvrige fysiske og sociale omgivelser.

Endelig har fonden til formål via eventuel udlodning af disponible midler at støtte

tiltag, som er til gavn for mennesker med særlige behov, i den udstrækning udlodningen ligger inde for fondens formål i øvrigt.

Fondens samarbejdspartnere kan bl.a. omfatte

staten, regionale, kommunale og nationale myndigheder, Folketinget, bevilgende organisationer,

diagnosegrupper indenfor handicapområdet, foreninger der arbejder for socialt udsatte grupper,

fonde, internationale og nationale organisationer, enkeltpersoner og virksomheder.

Fonden skal ikke selv optræde som bygherre af boliger, men kan, såfremt den

opnår midler dertil, erhverve og drive beboelses- og erhvervsejendomme.

Det samme gælder hvis fonden modtager gaver/donationer, hvor bygninger indgår helt eller delvis.

Fondens formal er almennyttigt/velgørende.

 

§4

Fondens/institutionens bestyrelse består af 7 medlemmer.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at dens medlemmer i kraft af deres kompetencer kan dække og virke for fondens formål.

1 bestyrelsesmedlem udpeges af Landsforeningen Ligeværd. 1 bestyrelsesmedlem

udpeges af Grennessmindefonden. I kredsen af øvrige foreninger der har tegnet

interessentskab i Fonden B-U-S, udpeges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

Herudover er bestyrelsen selvsupplerende.

Det tilstræbes at bestyrelsen indeholder en bred repræsentation af interessenter på

området. Den første bestyrelse består af:

Fhv. minister Thorkild Simonsen

MF Karen Klint, Socialdemokraterne

MF Preben Rudiengaard, Venstre

Forstander Conrad Andreasen, PMU Sindal (formand for B-U-S)

Forstander Eva Graft, Grennessmindeskolen Tåstrup

Advokat Erik Bo Sørensen, Hjørring

Jette Myglegaard, ADHD-Foreningen

 

§5

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at

bestyrelsen altid består af mindst 7 personer.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden, uanset årsag, vælger bestyrelsen efterfølgeren ved almindeligt flertal.

Hvert andet år skal spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmers fortsatte medlemskab

af bestyrelsen tages op til overvejelse, idet bestyrelsen med 5/7 flertal kan

bestemme, at et bestyrelsesmedlem skal fratræde.

 

§6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Dette skal ske på

det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§7

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst to

gange årligt, henholdsvis i første og andet halvår. Mødet indkaldes skriftligt med 14 dages varsel af bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøderne ledes af bestyrelsesformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, nar samtlige medlemmer er til stede og

enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for

indkaldelse.

 

§8

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved almindeligt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning og fundatsændringer.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§9

Bestyrelsen overvager fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et

nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt

formuebevægelser, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med formålet og med lovgivningens regler.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinier for institutionens virksomhed

samt den overordnede organisations- og ledelsesstruktur.

 

§10

En i såvel fagkredse som i befolkningen almen kendt og respekteret person kan anmodes om at være fondens præsident. Præsidentens rolle er at øge kendskabet til Fonden B-U-S i offentligheden og gennem sine kontakter være med til at etablere et præsidium.

Flere andre personer kan anmodes om at være præsidiets medlemmer. Præsidiemedlemmerne

udpeges af bestyrelsen for to år ad gangen, fondens præsident dog

for 4 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg. Fondens præsidium udgør et

repræsentativt forum, der i relation til bestyrelsen har en rådgivende funktion.

 

§ 11

Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder. Denne har ansvaret for ansættelse af eventuelt øvrigt personale.

Sekretariatslederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål.

Sekretariatslederen fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Sekretariatslederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden. Den daglige ledelse skal ske med respekt for fondens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fora til varetagelsen af særlige opgaver med

deltagelse af sagkyndige og interesserede, som ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen. Det enkelte udvalgs eller forums opgaver, sammensætning og funktionstid fastsættes af bestyrelsen.

§12

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

 

§ 13

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående

år fremlægges til godkendelse for bestyrelsen inden den 1. april hvert år.

Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret

revisor.

 

§ 14

Bestyrelsen tegnes af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i

forening eller af sekretariatslederen og bestyrelsesformanden eller næstformanden i

forening, eller af sekretariatslederen og to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer,

som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

Bestyrelsen beslutter fondens bankforbindelse/r.

Indkøb til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af

sekretariatslederen for et i henhold til skriftlig aftale med bestyrelsen nærmere aftalt

beløb.

 

§ 15

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formal, Iige som et

eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf

- dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

 

§ 16

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler pa gaver til fonden skal respekteres.

 

§17

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan

med 5/7 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med

mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.

Væsentlige vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af fonden skal godkendes af rette fondsmyndighed.

I tilfælde af institutionens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formal efter bestemmelse af et flertal i bestyrelsen og med godkendelse fra rette fondsmyndighed.

 

§ 18

Fondens grundkapital udgjorde pr 1. maj. 2007 kr. 250.000, som berigtiges kontant.

Vedtægterne tiltrådt den 30. april 2007

Tiltrådt af stifter:

Tiltrådt af bestyrelsen:

Design by mouseketeers