Vedtægter

for

Foreningen af uddannelsessteder - Ligeværd

 

Foreningens navn, hjemsted og formål

1.       Foreningens navn er ”Foreningen af uddannelsessteder - Ligeværd” forkortet ”FUS”.

2.       Foreningens hjemsted er i Århus kommune.

3.       Foreningen er en selvstændig forening tilknyttet Foreningsfællesskabet Ligeværd.

4.       Foreningens formål er:

-      at styrke uddannelsesstedernes muligheder for at kunne tilbyde medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder, bedst mulige uddannelsestilbud

-      at styrke uddannelsesstedernes muligheder for at tilbyde samme medborgere en helhedsorienteret indsats der tilgodeser arbejdstræning, botræning og social læring

-      at arbejde aktivt politisk for at påvirke lands- og kommunalpolitikere, så der skabes en forståelse for og anerkendelse af målgruppens vilkår

-      at igangsætte aktiviteter for uddannelsesstedernes medarbejdere for at udvikle medarbejdernes evner til at arbejde med målgruppen

 

Medlemmer

5.       Ethvert uddannelsessted, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Optagelse som medlem af foreningen kan ske efter ansøgning til bestyrelsen, der er berettiget til at fastsætte generelle og konkrete optagelseskriterier.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

 

Generalforsamling

6.       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.       Ordinær generalforsamling afholdes årligt i fjerde kvartal i forlængelse af årskonferencen, som bestyrelsen tager initiativ til, og indvarsles ved almindeligt brev til samtlige uddannelsessteder senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af forslag til det kommende års arbejdsprogram

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter, samt to medarbejderrepræsentanter

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra en tredjedel af uddannelsesstederne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

9.       Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog valg til bestyrelsen undtaget. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde. Hvert uddannelsessted har to stemmer på generalforsamlingen.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun uddannelsessteder med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Ledelse

10.    Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges af uddannelsesstedernes medarbejdere på medarbejdermøde i forbindelse med årskonferencen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er to bestyrelsesmedlemmer og et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på valg. Afstemningen afgør rækkefølgen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen udpeger to repræsentanter til Foreningsfællesskabet Ligeværds bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift, herunder fastlæggelse af budget. Bestyrelsen skal sikre organisationen den nødvendige sekretariatsbistand gennem tilslutning til Foreningsfællesskabet Ligeværds fælles sekretariat.

11.    Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 


Hæftelse

12.    Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke uddannelsesstederne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Økonomi

13.    Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Foreningens revisor skal være statsautoriseret.

14.    Foreningens økonomi tilvejebringes ved kontingentbetaling og hvad der derudover kan søges af midler.

 

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

  1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at to tredjedele af uddannelsesstederne stemmer herfor. Er to tredjedele af uddannelsesstederne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. På en sådan ny generalforsamling kan vedtægtsændringerne herefter vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Når vedtægtsændringer skal behandles på en generalforsamling, skal der i indkaldelsen redegøres for forslagenes baggrund og konsekvenser.”

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. oktober 2007

 

Advokat Bo Sørensen

dirigent

Design by mouseketeers