Forretningsorden

for

Foreningen af uddannelsessteder - Ligeværd

 

§1 Forretningsorden

Denne forretningsorden er fastsat i henhold til vedtægter for Foreningen af uddannelsessteder –        Ligeværd jf. vedtægternes § 10 3. afsnit.

§2 Valg af bestyrelse / konstituering

Bestyrelsen vælges og konstituerer sig jf. vedtægternes § 10. Bestyrelsen konstituerer sig ved almindeligt stemmeflertal med formand og næstformand. Foreningens konsulent fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen repræsenteres i Foreningsfællesskabets Forretningsudvalg ved formanden og næstformanden. Anden repræsentation kan aftales ad hoc.

§3 Mødeindkaldelse

Bestyrelsen afholder møder mindst 4 gange årligt. De ordinære møder planlægges så vidt muligt for hele året.

Får et bestyrelsesmedlem forfald til et møde, skal det tilstræbes, at afbud tilgår formanden eller foreningens konsulent umiddelbart efter mødeindkaldelsen.

Bestyrelsesmødet indvarsles skriftlig af formanden eller foreningens konsulent med mindst én uges varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Sammen med mødeindkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet samt relevant bilagsmateriale.

Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at denne indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenens indhold. Ved sager af hastende karakter kan indkaldelse ske med kortere varsel.

Foreningens konsulent deltager i bestyrelsesmøderne, selvom vedkommende ikke er medlem af bestyrelsen, medmindre denne i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse. Foreningsfællesskabets sekretariatsleder kan indkaldes til at deltage i et bestyrelsesmøde efter formandens vurdering, ligesom formanden kan indkalde andre relevante personer i forbindelse med behandlingen af en konkret sag i bestyrelsen.

Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

1           Godkendelse af referat fra sidste møde

2           Godkendelse af dagsorden

3           Foreningens økonomi

4           Aktuel orientering fra bestyrelsens medlemmer

5           Status på udvalgsarbejde

6           Evt.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på sekretariatet.

 

§ 4 Beslutningsmyndighed

Bestyrelsen er beslutningsmyndig, når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden leder bestyrelsesmøderne, og i dennes fravær ledes møderne af næstformanden.

§ 5 Habilitet.

Bestyrelsesmedlemmer er omfattet af de almindeligt gældende habilitetsregler.

Bestyrelsesmedlemmer og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.

§ 6 Protokol

Formanden sikrer gennem foreningens konsulent, at der tages referat af bestyrelsesmøderne og herunder af de beslutninger, som bestyrelsen træffer. Referaterne tilstræbes udsendt 1 uge efter bestyrelsesmøderne.

Referaterne godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Såfremt et bestyrelsesmedlem er uenig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har det pågældende bestyrelsesmedlem ret til at få sin egen mening indført i referatet.

§ 7 Udvalg

Bestyrelsen kan træffe beslutning om oprettelse af udvalg til varetagelse af forskellige arbejdsområder.

Bestyrelsen tager ved nedsættelse af det enkelte udvalg stilling til udvalgets sammensætning, kommissorium for udvalget samt forventet aktivitetsniveau.

Udvalgene refererer til formanden.

Udvalg, der nedsættes af bestyrelsen, kan til en hver tid suppleres med medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 8 Økonomi

I forbindelse med generalforsamling i oktober måned i Foreningen af uddannelsessteder – Ligeværd fremlægges budget for kommende regnskabsår. I forbindelse med fremlæggelse af budget fastsættes det kommende års kontingent til foreningen.

Inden udgangen af første kvartal gennemgår bestyrelsen årsregnskabet for foreningen.

Bestyrelsen fastsætter i samråd med Foreningsfællesskabet principperne for bogføring, regnskabsforhold og formueforvaltning og påser i øvrigt, at dette foregår på tilfredsstillende måde.

Revisionsplanen, der aftales mellem Foreningsfællesskabet og revisor, skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal løbende orienteres om foreningens økonomi på bestyrelsesmøderne.

 

§ 9 Ændringer i forretningsorden

Nærværende forretningsorden, som er vedtaget af bestyrelsen på det nedenfor angivne bestyrelsesmøde, kan ændres ved bestyrelsens fornyede beslutning herom. Sådanne ændringer vedtages med simpelt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Nye medlemmer af bestyrelsen, som ikke har været delagtige i vedtagelsen af denne forretningsorden, tiltræder ved deres underskrift denne forretningsorden.

Design by mouseketeers