Forretningsorden for Skolesammenslutningen Ligeværd

 

§ 1

 

Skolesammenslutningen Ligeværd (SL) er repræsenteret med 2 medlemmer i Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg. Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg består af op til 2 personer fra hver af de forankrede organisationer: Landsforeningen Ligeværd (LL), Unge for Ligeværd (UFL), Netværket Den Helhedsorienterede Indsats (DHI), Bo og Udviklingsselskabet for borgere med særlige behov(B-U-S), Foreningen af Uddannelsessteder (FUS).

 

Forretningsudvalget er øverste myndighed. Hver organisation/udvalg kan deltage med op til 2 personer ved forretningsudvalgsmøderne, således at kontinuiteten kan bevares. Der skal arbejdes for, at dialogen fører til enighed i forhold til forretningsudvalgets beslutninger, således af afstemninger undgås. Vil der i enkeltstående sager opstå behov for afstemning, har hver organisation én stemme. Landsforeningens formand er formand for forretningsudvalget. Der afholdes 4 årlige møder i Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg.

 

§2

 

Skolesammenslutningens formål er at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold og fremme uddannelsestilbudene til børn, unge og voksne med særlige behov, samt at koordinere uddannelse med beskæftigelses-, bolig og fritidstilbud, gennem samarbejde med de organisationer der er forankret i Foreningsfællesskabet Ligeværd. Skolesammenslutningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige uddannelsesmuligheder for den enkelte.

 

§3

 

Medlemsskoler er højskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, regionale og kommunale specialskoler.

Medlemsskoler er de skoler, der tilslutter sig skolesammenslutningens formål og yder kontingent, hvis minimum fastsættes på skolemøderne.

 

§4

 

Skolesammenslutningen skal afholde mindst to årlige møder. Indkaldelse skal så vidt muligt ske med mindst 8 (otte) dages varsel. Dato for møderne fastsættes for et år ad gangen.

 

Forårsmødets dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

Mødeleder:

Referent:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Orientering fra skolesammenslutningens repræsentanter i Foreningsfællesskabet Ligeværd

3. Nyt fra sekretariatet - herunder regnskabsstatus

4. Godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag skal være skolerepræsentanterne i hænde senest 14 dage før mødet

6. Tema

7. Eventuelt

 

Efterårsmødets dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

Mødeleder:

Referent:

1. Orientering fra skolesammenslutningens repræsentanter i Foreningsfællesskabet Ligeværd

2. Nyt fra sekretariatet - herunder regnskabsstatus

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag skal være skolerepræsentanterne i hænde senest 14 dage før mødet

5. Udpegning af skolesammenslutningens repræsentanter i Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg, samt udpegning af to arbejdende suppleanter, således at en repræsentant i Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg og en arbejdende suppleant udpeges i henholdsvis lige og ulige år.

6. Tema

7. Eventuelt

 

 

Møderne i skolesammenslutningen ledes af skolesammenslutningens repræsentanter for Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg.

 

Der skal arbejdes for, at dialogen fører til enighed i forhold til skolesammenslutningens medlemmer, således af afstemninger undgås. Vil der i enkeltstående sager opstå behov for afstemning, har hver medlemsskole én stemme.

Når der fremover er temaer, der kræver en ekstra arbejdsindsats, kan der nedsættes ad hoc udvalg.

I sager af hastende karakter, eller hvor det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt, kan skolesammenslutningens repræsentanter for Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg lade forslag til skolesammenslutningens medlemmer udgå skriftligt til medlemmerne med tilkendegivelse af, at beslutningen anses for truffet, med mindre mindst halvdelen af medlemsskolerne har rejst indsigelse inden udløbet af en af skolesammenslutningens repræsentanter for Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg fastsat frist – dog mindst to arbejdsdage efter modtagelse af forslaget.

 

§5

 

Repræsentanter for Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg drager omsorg for, at der føres referat over skolesammenslutningens forhandlinger og beslutninger.

Såfremt en beslutning ikke træffes enstemmigt, har medlemmer, der stemmer imod, ret til at få deres standpunkt tilført referatet.

Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige medlemsskoler, snarest efter mødets afholdelse.

Referatet godkendes på næste møde.

 

§6

 

Skolesammenslutningens repræsentanter for Foreningsfællesskabet Ligeværds forretningsudvalg fører tilsyn med at Foreningsfællesskabet ledes i overensstemmelse med vedtægterne og de vedtagne budgetter.

Design by mouseketeers