Notat vedr. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                                                                                                               

                                                     

Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et meget stort fremskridt for den gruppe af unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. Det helt centrale i loven er, at de unge nu har fået et retskrav på uddannelse, og at uddannelse skal baseres på en helhedsorienteret indsats, der bygger på udvikling af den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

 

Der har været og er stor usikkerhed i kommunerne med hensyn til udmøntningen af loven. Usikkerheden har især været skabt fordi, der dels er usikkerhed om de unges forsørgelsesgrundlag under uddannelsen, og der dels er usikkerhed omkring finansieringen af selve uddannelsen.

 

Vi kan tilmed konstatere, at der er kommuner, der begrænser målgruppen til de unge, der tillige er omfattet af Lov om specialundervisning for voksne. Men det må være helt klart, at det ikke er i overensstemmelse med lovens bogstav. Man kan også sige, at hvis målgruppen var den samme som til voksen specialundervisning, var der i og for sig ingen grund til at gennemføre Lov 564, da der allerede i Lov om specialundervisning for voksne er mulighed for at tilrettelægge undervisningen som en ungdomsuddannelse.

 

Det er således Foreningsfællesskabet Ligeværds opfattelse, at alle unge, der ikke er i stand til at gennemføre minimum en EGU med den nødvendige støtte, er omfattet af loven. Det er således Ligeværds opgave at bakke de unge op i at få opfyldt det retskrav, de har på at få en ungdomsuddannelse af mindst 3 års varighed.

 

Men ungdomsuddannelsen kan ikke stå alene, da den ikke i sig selv afklarer den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag eller den unges muligheder på arbejdsmarkedet. Det er derfor også Ligeværds opfattelse, at kommunerne skal fastholdes på deres forpligtelse til at udvikle de unges evner efter Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social Service, med det klare mål at sikre størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet og en høj grad af selvforsørgelse. Det er således kommunernes opgave at sammentænke Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og arbejdsmarkeds- og sociallovgivninger. En kombination af de 3 redskaber vil skabe de bedste muligheder for denne gruppe af unge.

 

Det er ligeledes Foreningsfællesskabet Ligeværds opfattelse, at det arbejde, der udføres på de skoler og uddannelsessteder, der er medlemmer af Foreningsfællesskabet Ligeværd, står klar til at udmønte denne sammentænkning. Vi gør det allerede i vid udstrækning. Skoler og uddannelsessteder har igennem alle årene arbejdet med, at udvikle på personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til de unge. Det er faktisk den tankegang den helhedsorienterede indsats hviler på. Foreningsfællesskabet Ligeværd bakker klart op om de initiativer, der allerede er taget af skoler og uddannelsessteder, og ser derfor med store forventninger frem til at følge udviklingen af tilbud efter LOV 564.

 

Foreningsfællesskabet Ligeværd

Det juridiske notat vedr. lov 564 udarbejdede af Fællesskabets jurister kan downloades her.

Design by mouseketeers